fbpx

Daily Vocab (32)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Elicit = ?


➡️The police chief hoped to elicit the truth about the missing evidence from the corrupt officer.


➡️Despite the event planner’s hard work, the fundraiser did not elicit the donations needed to keep the shelter open.


➡️Although I tried, I was unable to elicit any information from my husband about my birthday gift.


➡️Surprisingly, the gruesome images of the murder did not elicit any feelings of sympathy from the killer.

 Dispel = ?


➡️When the president made his speech about the state of the country’s security, he hoped his words would dispel public fears.


➡️The director of the disease center gave a press conference to dispel the myths about the Ebola virus.


➡️Although Peg knew Sam had been in prison for assault, the knowledge was not enough to dispel the adoration she felt for him.


➡️The National Guard was sent into the town to dispel the violent protests.

Intermittent = ?


➡️When the cops arrived, the loud intermittent noise had stopped.


➡️The baby’s crying is intermittent and can occur at anytime.


➡️Since the power outages are intermittent, I am not sure If you have enough time to cook your dinner.


➡️The holiday lights are intermittent and flicker on and off constantly.

Prejudiced = ?

➡️Because he is prejudiced, the man dislikes Hispanic people before he even gets to know them.

➡️Prejudiced opinions are not tolerated in our diverse community, and we refuse to allow people to spew biased hatred.

➡️Since his father is prejudiced against African American, Terry was afraid to admit he had a black friend.
Ingenious = ?

➡️American scientists had no idea how to achieve nuclear detonations, but the ingenious input of German scientists helped them complete history’s deadliest weapon.

➡️Our captain’s ingenious plan would allow us to sneak around the enemy and capture the objective without a fight.

➡️Johnny is so ingenious - he can make the most remarkable sculptures from the most ordinary materials.

➡️Many fish have ingenious ways of protecting their eggs from predators, - mostly other fish.

Daily Vocab (31)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Banish = ?


➡️After the war is over, the king will banish the rebels from his kingdom.


➡️With a few words of encouragement, my husband managed to banish my fears.


➡️The newly installed government will banish the fallen dictator to a remote island.


➡️The warden is going to banish the disruptive prisoner to an isolation unit.

Bleak = ?


➡️Jim has been drinking a lot of beer lately because of his bleak job situation.


➡️To the young girl, her upcoming marriage to the elderly man signaled a bleak future.


➡️The yard looks incredibly bleak without any plants.


➡️Since Sarah is not taking her antidepressants, she has a bleak outlook on life.

Tempt = ?


➡️As the CEO tried to tempt the expert software programmer with a high-paying job and excellent benefits, the man decided to stay loyal to his current employer.


➡️A bad stranger may try to tempt young children with candy so that the children will be close enough to their car to kidnap them.


➡️Since the long meeting after work was frowned upon by many of the workers, the boss tried to tempt them to attend the meeting with an array of yummy refreshments.


➡️When my friend asked me to go with her to see the latest Star Wars movie, the offer did tempt me to call into work sick.

Plea = ?


➡️The woman made a panicked plea to the police to find her kidnapped son, but all they could do was promise to try their hardest.


➡️I made a plea to the student council to change their minds about the festival theme, but they ignored my plight entirely.


➡️The defense made a plea to the jury to see the innocence of their client, but there’s no way of knowing what their decision will be.


➡️A young child will often make a plea to their parents to get a new toy, but their begging rarely manages to convince an adult.

Rudimentary = ?


➡️Even though the information seems rudimentary, a review of the basics now and then will ensure that you will respond appropriately in emergency situations.


➡️Because she didn’t meet the rudimentary requirements for her secretarial skills, her name was removed from the list of prospective employees.


➡️The business plan is still in its rudimentary stages, but at this point your product looks like it could be a game-changer.


➡️If you take a rudimentary approach to even the most difficult problem, you will find that it becomes less overwhelming.

Daily Vocab (30)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Laden = ?


➡️The party table is laden with assorted snacks and beverages.


➡️Although the suitcase appears laden, I think I can squeeze in one more pair of shoes.


➡️Processed foods are often laden with chemicals harmful to the human body.


➡️Because the box was laden with building materials, it required the efforts of two construction workers to move it.

Linger = ?


➡️After school some students always linger around the building to talk to their friends.


➡️The convenience store owner gets irritated when young people linger outside his store.


➡️Because I do not want to linger in a vegetative state, I have signed a directive that indicates my wishes.


➡️The school bus will not linger so it is important you arrive at the bus stop on time.

Lame = ?


➡️Lame in his feet, the once energetic man was no longer able to move around.


➡️Cruel children made fun of the wheelchair bound boy’s lame limbs.


➡️The lame boy was determined to find a way to play with the other children despite his disabled feet.


➡️Tired of being held back by her lame legs, the woman sought a specialist that might be able help with surgery.

Lure = ?


➡️The hunter used apples to lure the deer out into the clearing.


➡️During the sale, the manager was able to lure customers into the store by offering thirty percent off.


➡️The kidnapper was able to lure the small child into his van by offering her candy.


➡️Using candy and ice cream, the creepy men tried to lure young children into the white van.

Besiege = ?


➡️On Black Friday, customers will besiege store employees with thousands of product requests.


➡️The homeless people will often besiege tourists with their pleas for money.


➡️If you don’t want the flea market vendors to besiege you with offers, continue walking when they try and move in front of you.


➡️Journalists cannot wait to besiege the president with questions about his mistress.

Daily Vocab (29)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Predisposition = ?


➡️Because my mother suffered from depression, I have a genetic predisposition to the condition.


➡️Janice has a predisposition to heart disease because she is overweight.


➡️Although Jeff was raised by an abusive father, he does not have a predisposition to violence and is a very kind man.


➡️Angie regularly checks her breasts for lumps because she has a predisposition to breast cancer.

Allay = ?


➡️A good teacher will work hard to allay the concerns of a new student.


➡️Last night, I spent over an hour trying to allay my daughter’s fears about the boogieman.


➡️Jim hoped a doctor’s diagnosis would allay his worry about the rash on his arm.


➡️Even though the president has apologized for his lack of action during the crisis, his statement has done nothing to allay public anger.

Appreciate = ?


➡️As an art dealer, the man can appreciate fine pieces and see their worth in a way that others can’t.


➡️I appreciate and am thankful for my mother’s efforts to help me with my newborn baby.


➡️Few really appreciate their ability to walk, only seeing how blessed they were once the ability is gone.


➡️We appreciate fine dining and like to eat at first-rate restaurants whenever we can.

Awful = ?


➡️An awful plague took over the city and thousands of people died from the sickness.


➡️The traffic downtown is awful, with most lanes having been at a standstill for hours.


➡️I heard the awful news of my cousin’s death through a Facebook posting about the tragedy.


➡️The loud and awful noise coming from the freezer told us that something was horribly wrong with it.

Adversity = ?


➡️Because of the five-year drought, the farmer experienced a long period of adversity.


➡️The disabled athlete did not let adversity stop her from competing in the Olympics.


➡️Great leaders are those who can turn adversity into success.


➡️The millionaire escaped his childhood of adversity to become one of the wealthiest men in the country.

Daily Vocab (28)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Devastation = ?


➡️Causing great devastation, the tsunami swept through the city and 
swallowed it whole.


➡️The devastation caused by the hurricane was unmatched by any 
other storm.


➡️Looking at the devastation around him, the man was shocked by 
how much damage had been done to the city.


➡️Puerto Rico and several of the other islands were left in a state of 
utter devastation after a hurricane raged through.

Compassionate = ?


➡️The compassionate man donated half of his yearly salary to local 
charities.


➡️During times of great tragedy, compassionate people reach out to 
help those in need.


➡️Mother Teresa was a very compassionate woman who spent her life 
caring for the sick and the hungry.


➡️In a compassionate move, the warden let the inmate leave the 
prison to visit his dying mother.

Spawn = ?


➡️The new economic freedom has spawned hundreds of new small businesses.


➡️Her death spawned countless films and books.


➡️Big earthquakes tend to spawn smaller aftershocks that continue to rock the area for several hours or days.


➡️The plan for the hotel went on to spawn several other similar blueprints.

Kindle = ?


➡️The mother hoped the prison inmate's speech would kindle her son to change his rebellious ways.


➡️For homework, we were asked to bring in newspaper articles to kindle class discussion.


➡️The purpose of the technology summer camp is to kindle young people to create their own technological wonders.


➡️As a sociology teacher, my job is to kindle my students’ interests in the cultures of the world.

Trigger = ?


➡️Anxiety has been known to trigger asthma attacks.


➡️Because Joe is in an irritable mood, it won't take a lot to trigger his anger.


➡️Do not let your depressive emotions trigger a craving for food when you are not hungry.


➡️If you don't dress warmly in the winter, the cold temperatures could trigger a serious health condition called hypothermia.

Daily Vocab (27)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Controversial = ?


➡️He was criticized for voicing such a controversial opinion.


➡️President Bush’s decision to go to war in the Middle East is often regarded as a controversial decision that some support while others do not.


➡️Almost every decision the President makes in the United States is controversial, since no one ever universally agrees on anything.


➡️Immigration is often an extremely controversial topic in the United States, with people on both sides of the issue never agreeing with one another.

Intrinsic = ?


➡️A man with a generous heart can see the intrinsic value in something which looks worthless to others.


➡️Because my grandmother made that doll, it has a lot of intrinsic meaning to me.


➡️Most mothers have this intrinsic need to protect their children at all costs.


➡️If students want to accomplish their academic goals, they must have the intrinsic motivation to push themselves.

Overrated = ?


➡️I think I overrated him; he can't handle a senior job.


➡️To him, television's unique mysteries were overrated anyway.


➡️Success in the eyes of others is an overrated achievement.


➡️Life in the wild is vastly overrated.

 Evaluate = ?


➡️The quiz serves to evaluate students' knowledge of medication indications, dosages, monitoring, and side effects.


➡️In Scotland, police were concerned enough to activate a nationwide intelligence centre to evaluate the terrorist threat north of the Border.


➡️Taking no time to evaluate her own injuries, Zoe quickly sped down the road and took a wide turn down another street.


➡️Another approach is to evaluate patients when their symptoms and signs raise the index of suspicion of depression.

Foster = ?


➡️Listening to music always helped him to foster new ideas.


➡️You should make sure to foster friendliness and opening in your children.


➡️You cannot foster a relationship if one party is unwilling to cooperate.


➡️His mother always worked to foster compassion in him.

Daily Vocab (26)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Privileged = ?


➡️He comes from a very privileged background.


➡️The town attracts people who are wealthy and privileged.


➡️Those in authority were in a privileged position.


➡️I consider myself highly privileged to have this opportunity.

Rigorous = ?


➡️To gain entry into any Special Forces unit in the military, you must push through rigorous testing.


➡️Unless you get a truly rigorous workout, you should not expect to see any results.


➡️With rigorous commitment to his studies, the student was able to pass with an A.


➡️A good rigorous scrubbing will help to clean up most stains.

Commendable = ?


➡️Gilbert acted with commendable energy when attempting to stamp out the fighting on his team.


➡️The final draft of Simon’s book was commendable, and deserving of special mention.


➡️While commendable for what it tries to accomplish, the lunch program still must be terminated because it is too limited in scope.


➡️It is not commendable to convince my daughter to take the wheel because she does not have a license to drive.

Assert = ?


➡️The lawyer will assert his client’s innocence despite the overwhelming evidence against him.


➡️In court, the woman will assert the police officer sexually harassed her during the traffic stop.


➡️It was difficult for the shy young woman to assert herself in class.


➡️In his speech the political candidate will assert he is the best man for the presidency.

Convey = ?


➡️Hopefully the Valentine’s card will convey the deep feelings I have for my boyfriend.


➡️My daughter often rolls her eyes to convey her displeasure.


➡️The nerves convey messages to the brain in order to trigger responses.


➡️When my husband wears his red tie, he is trying to convey an image of power and confidence.

Daily Vocab (25)

➡️ အေရးအၾကီးဆံုးအခၽက္က စာလံုးမၽားမၽားကၽက္မွတ္ထားဖို႕ မဟုတ္ဘဲ မွန္းဆနည္းသိဖို႕ကို ရည္ရြယ္ပါတယ္

➡️ စာလံုးအသစ္မၽားကို ေန႔စဥ္ ပံုမွန္တင္ေပးေနတ့ဲ Facebook Page (Smart Education Centre) ကိုလဲ Like & See First လုပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

 

ေလ့လာနည္း

➡️ ေပးထားေသာ ၀ါကၽမၽားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ပါ

➡️ ၀ါကၽအရ ေမးထားေသာ (—–  = ? ) စာလံုးကို မည္သည့္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ သံုးထားသည္ကို dictionaryကို မၾကည့္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုးခန္႕မွန္းၾကည့္ပါ

➡️Word class (noun/verb/adj/adv) ကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ပါ

➡️ ကုိယ့္စိတ္ထဲ အေျဖကို မွန္းဆျပီးရင္ Hint ကိုႏွိပ္ျပီး တိုက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္

➡️ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ

 

Superfluous = ?


➡️In the age of technology, sending letters by postal mail seems superfluous to me.


➡️Isn't it superfluous to have 20 pairs of shoes when you only wear the same 5 pairs?


➡️Syrup on pancakes is normal but to have syrup on the side too seems a bit superfluous.


➡️"Writing more than the required 25 pages for this research paper is superfluous," said our professor.

Serendipity = ?


➡️The lottery is something one wins by serendipity not by design.


➡️When it comes to capturing the perfect picture, it is all about erendipity.


➡️The paparazzi relied on serendipity to figure out which hotel entrance the celebrity would use.


➡️Although Jeremiah is known for being unlucky, he did once have the serendipity of being chosen as one of the city’s most exciting young people.

Salient = ?


➡️When I look at the house for sale, salient defects such as the broken windows stare back at me.


➡️The salient feature on Johnny’s face is his huge nose.


➡️As Janet debated which car to buy, she realized price was the most salient factor in her decision.


➡️Without all of the salient data, it will be impossible for the accountant to prepare your tax returns.

Predilection = ?


➡️Gregory goes out to watch birds daily so I assume he has a predilection for the hobby.


➡️Since she has a sizable art collection, her predilection for art is apparent.


➡️Ever since she was a child, she has had a predilection for spicy food.


➡️But for him the first rule of judging was to set aside personal predilection.

Proficient = ?


➡️Because Kurt is a proficient programmer, he earns a high salary for his work.


➡️Danielle earned a low grade in algebra because she is not proficient in the subject.


➡️As an interpreter for the United Nations, Sarah is proficient in a number of languages.


➡️Although my son thinks he is a proficient driver, he has failed his driver’s exam twice.

Prepositions Notes

➡️ Prepositions မ်ားကို တစ္ေနရာထဲမွာ အလြယ္တကူ ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ စုစည္းေပးထားပါသည္

➡️ Prepositions မ်ားသည္ က်က္မွတ္ေနရံုႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ

➡️ Exercises မ်ားကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္ ေျဖဆိုသင့္ပါသည္

Prepositions Notes (Time, Place & Direction)

Preposition Combinations